สวนสุนันทา รับตรงภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ (ภาคบ่าย)

UploadImage

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตบัณฑิต(ภาคบ่าย) 

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนพฤษภาคม 2556 


คุณสมบัติ
 
จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
 
สถานที่รับสมัคร
 
อาคาร 56 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ