รับตรง สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

UploadImage

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จำนวน 85 คน มีรายละเอียดดังนี้
 
1. จำนวนที่เปิดรับ
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
                    เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ        จำนวนรับ        40 คน
                    เลือกสอบวิชาภาษาจีน             จำนวนรับ        45 คน
 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          2.1 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
          2.3 เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          2.6 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ดังนี้(กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร)
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.00
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 2.00
          2.7 เป็นผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติGAT 85 วิชาความถนัดทั่วไป

3. กำหนดการ

รับสมัคร                                                 18 ธันวาคม 2555 - 21 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก           30 มกราคม 2556 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                 16 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 19 กุมภาพันธ์ 2556

คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์


ที่มา :    http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=6715

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น