รับตรง เศรษฐศาสตร์การประกอบการ อินเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2556

UploadImage

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร เศรษฐศาสตร์การประกอบการ หลักสูตรนานาชาติ
ประจำปีการศึกษา 2556


คุณสมบัติผู้สมัคร
กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย
- สำเร็จการศึกษาในระดับ ม. 6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 และ
-  มีผลคะแนน GAT 85 (Part 2ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน และ PAT 71 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน 
 
กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
- สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามระบบการศึกษาของโรงเรียนนั้น (เช่น มัธยมศึกษาปีที่ 6, เกรด 12, ปี 12)
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 ทั้งนี้ต้องมีจดหมายรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก กระทรวงศึกษาธิการ 
- มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
   TOEFL Score500 คะแนนขึ้นไป หรือ
   TOEFL Score แบบ IBT 61 คะแนนขึ้นไป หรือ
   IELTS Score 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ
   CU-TEP 500 คะแนน ขึ้นไป หรือ
   SAT (Critical Reading) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ
   TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป  
- มีคะแนน GPA วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแต่ละวิชา

ค่าสมัคร 1000 บาท

กำหนดการ
รับสมัคร                                                3 ธันวาคม 2555 - 31 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์      15 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                                      18-22 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา             14 มีนาคม 2556

รายงานตัว                                           18-19 มีนาคม 2556