รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล 2556 รอบที่ 2

กำหนดการรับตรง ปีการศึกษา 2556
 
รับสมัครสอบ 12 ธันวาคม 2555 ถึง 31 มกราคม 2556
ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 2 กุมภาพันธ์ 2556
สอบข้อเขียน 3 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 21 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและลงทะเบียน 27-28 กุมภาพันธ์ 2556
Intensive Courses เมษายน - กรกฎาคม 2556
เปิดภาคเรียน สิงหาคม 2556
สมัครทาง Website : http://admission.ict.mahidol.ac.th/online/
สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หรือ ที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท
ค่าสมัครสอบ 600 บาท
กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสายวิทย์  มีเกรดเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.00
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนมาทางสาย วิทย์-คณิต เท่านั้น)
ใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัคร Online พร้อมลงลายมือชื่อที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม
  สำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด และผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ*
ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา โดยพิมพ์แบบฟอร์มจากระบบสมัครสอบ On-line
ชำระเงินสดด้วยตนเอง ที่คณะ ICT วิทยาเขตศาลายา หรือวิทยาเขตพญาไท
  การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัคร, ชำระเงินค่าสมัครสอบ, Upload รูปผู้สมัครและส่งหลักฐานการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว