โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT พระนครเหนือ 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2556 โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT ระดับปริญญาตรี4 ปีดังนี้

1. การรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT
รับสมัครผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. การรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT (ผ่านเคลียริงเฮ้าส์)
รับสมัครผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต
รับสมัครระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
ระเบียบการ      http://www.admission.kmutnb.ac.th/
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://www.admission.kmutnb.ac.th/