ออกกฎหมายคุมอาชีวะทวิภาคี


UploadImage
 

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และการขอจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพ ของสถานประกอบการ พ.ศ..... ที่ออกตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. อาชีวศึกษา โดยการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ผ่านมายังไม่มีกฎหมายรองรับ เพราะทางสถานศึกษาและสถานประกอบการจะตกลงเรื่องผลิตช่างฝีมือออกสู่ตลาดแรง งานกันเอง ทำให้มีหลายมาตรฐาน ดังนั้น เมื่อมีกฎกระทรวงออกมารองรับแล้ว จะทำให้การจัดทวิภาคีมีมาตรฐานมากขึ้น มีกฎหมายและมาตรฐานมาควบคุม กำหนดหลักเกณฑ์ของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมระบบทวิภาคี อาทิ ต้องถูกต้องตามกฎหมาย สามารถจัดอาชีวะได้อย่างต่อเนื่องตามหลักสูตร มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และต้องมีสวัสดิการให้แก่ผู้เรียนและผู้ฝึกอบรมตามความเหมาะสม


          "การจัดทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดสอศ.กับสถานประกอบการนั้น จะจัดทั้งระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี จะแตกต่างกับที่สถานประกอบการไปจัดการศึกษาเอง ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให้ผมไปศึกษาในรายละเอียดของข้อกฎหมายว่า ตามกฎหมายของอาชีวะเอกชน จะจัดการศึกษาเองได้หรือไม่ เพราะตามกฎกระทรวงระบุว่า การจัดการศึกษาในสถานประกอบการนั้นทำได้ นอกจากนี้ สอศ. กำลังตั้งสำนักงานภายในขึ้นมาดูแลระบบทวิภาคีโดยเฉพาะ และหวังว่าเอกชนจะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสัดส่วนที่สูงขึ้น" นายชัยพฤกษ์กล่าวที่มา: ข่าวสด