รับตรงโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทย์ ม.ขอนแก่น 2556

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ/โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 40 คน โดยแบ่งเป็น 4กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มบุคคลทั่วไป :นร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ เด็กซิ่วก็ได้ครับ
2. กลุ่มลูกเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ : นร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ ที่เป็นทายาทเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ และมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี :ต้องมีอายุไม่กิน 30 ปี และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75
4. กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์ :ผู้สมัครต้องเป็นบุคลากรทำงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับสมัคร 1 ธันวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556
ระเบียบการ  http://reg2.kku.ac.th/eregistration/2556/vet/vet56.pdf