รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2556


กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุน(ปลดประจำการ) สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร
(รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 25556)
  1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
  2. เป็นชายโสด อายุ 17-20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2536 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2539) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน 30 เม.ย.56  หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ (ปลดจากทหารกองประจำการ) ต้องมีอายุ  21-24 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2532 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2535)
  3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
1. ซื้อด้วยตนเอง
ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2555 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2554 ราคาชุดละ 80 บาท
 
2. สั่งซื้อทางไปรษณีย์
ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2555 ถึง 28 มกราคม 2556  โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่ง ชุดละ  110 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ. 11  ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ( ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดาหรือธนาณัติด่วนพิเศษ ไม่รับธนาณัติ online )
การรับสมัคร
  • สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 2  มกราคม  2556 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2556 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
  • สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00  –  15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่  12-20 มกราคม 2556 ที่สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) จังหวัดชลบุรี
  • ส่วนกลาง ตั้งแต่ 9-24 กุมภาพันธ์ 2556 ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
รายละเอียดทั้งหมด    http://www.unseenedu.com/wp-content/uploads/2011/11/nrc-2556-en.pdf