รับตรง โครงการเรียนดี และ ทุน อบต. คณะเกษตร ม.ขอนแก่น 2556

UploadImage

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2556 

1)นักเรียน ที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย จำนวน 30 คน และ
2)นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 30 คน

เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  โดยมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
 
          คุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้ง 2 กลุ่ม
          1) มีสัญชาติไทย
          2) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
          3) GPAX 6 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ำกว่า 3.60  และ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า 3.00 พร้อมทั้งมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระวิชา ภาษาไทย(01) สังคมศึกษา(02) ภาษาอังกฤษ (03) คณิตศาสตร์ (04) และวิทยาศาสตร์ (05) และคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ครั้งที่ 1/2556 และ/หรือ ครั้งที่ 2/2556 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2556 ของเดือนตุลาคม 2555และ/หรือ ครั้งที่ 2/2556 ของเดือนมีนาคม 2556 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้แก่ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 71) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 72)
         
          
ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่                             19 เมษายน 2556 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์       26 เมษายน 2556
สอบสัมภาษณ์                                        3 พฤษภาคม 2556 
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์                   8 พฤษภาคม 2556 
 
 
          ขอข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัคร ที่งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
          นางสาวปวีณา จันทนพิมพ์ โทร.082-1232191หรือ  043 202 360

 
ที่มา: http://goo.gl/Zv35w