รับตรง คณะเทคนิคสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ 2556


คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร อื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง/ยอมรับหรือเทียบเท่า ชั้นปีที่ 6 สายวิทยา
ศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวนรับไม่น้อยกว่า 30 คน  รับสมัคร  11 พฤศจิกายน ถึง  14 ธันวาคม 2555
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://www.vettech.ku.ac.th/vtdirect/