มศว รับตรงป.ตรี การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนUploadImage

รับ สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อรองรับนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในหลักสูตรไทยและนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

รับสมัครระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2556

รายละเอียดการรับสมัคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น