โครงการเพชรสนามจันทร์ ม.ศิลปากร เปิดคัดม.ปลายรับทุนเรียนต่อ


UploadImage

เปิดรับกันมาตั้งแต่วันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมาแล้ว สำหรับโครงการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร "โครงการเพชรสนามจันทร์" และจะหมดเขตสิ้นเดือนตุลาคมนี้

น้อง ๆ ที่มีทักษะในทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีผลการเรียนดี คงจะเลือกไว้เป็นหนึ่งในโครงการที่ชอบ แต่ที่พิเศษกว่าการเข้าไปเป็นนักศึกษาก็คือโครงการนี้ มี "ทุนการศึกษา" มอบให้ด้วย

วันนี้เลยต้องนำมาย้ำเตือนกันอีกครั้งครับ เผื่อคนที่อาจจะยังไม่ค่อยสนใจ ให้หันมามอง เพราะถือได้ว่า ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนได้มากทีเดียว เข้ามาดูกันเลยครับ...

จำนวนรับสมัคร จะรับเพียง 50 คน โดยรับสาขาวิชาละ 5 คนใน 10 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ของสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ 28 จังหวัด คือ จังหวัด กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

2. เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

2.1 เป็นนักเรียนที่ได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

2.2 เป็นนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับวุฒิบัตรจากค่ายอบรมโครงการส่ง เสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ

2.3 เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 หรือรางวัลที่ 3 จากการประกวดโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ

2.4 เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม โปรแกรมซอฟแวร์ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

3. มีสัญชาติไทย

4. ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แต่งเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1นิ้ว

สถานที่ขอข้อมูลและใบสมัคร

1. โรงเรียนที่ศึกษาอยู่

2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3424-5303 โทรสาร 0-3424-5343 หรือดูรายละเอียดประกาศรับสมัครและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th

ช่วงเวลารับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน – 31 ตุลาคม 2555

วิธีการสมัคร

1. ผู้สมัครกรอกใบสมัครและเตรียมหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน นำใบสมัครให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่ ลงนามรับรองคุณสมบัติและผลการเรียน และประทับตราของโรงเรียน แล้วส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ไปทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบโครงการ เพชรสนามจันทร์”) ถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยจะยึดตราประทับบนซองเอกสารเป็นสาคัญ

หรือ ยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ทุนการศึกษา

ผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนโครงการเพชรสนามจันทร์ จะได้รับทุนการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณา ดังนี้

ทุนประเภทที่ 1

ได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง และได้รับทุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวปีการศึกษาละ 48,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ (ไม่เกิน 4 ปี)

ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา เมื่อสิ้นปีที่ 1 หรือปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ไม่ต่ำกว่า 3.00 หากต่ากว่า 3.00 จะไม่มีสิทธิ์รับทุน *

ทุนประเภทที่ 2

ชั้นปีที่ 1 ได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง

ชั้นปีที่ 2, 3, 4 นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาเมื่อสิ้นปีที่ 1 หรือปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ดังนี้

- ไม่ต่ำกว่า 2.50 แต่ไม่ถึง 2.75 จะได้รับทุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 3,000 บาท

- ไม่ต่ำกว่า 2.75 จะได้รับทุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 13,000 บาท **

* นักศึกษาทุนประเภทที่ 1 ที่ไม่มีสิทธิ์รับทุน อาจได้รับการพิจารณาให้รับทุนประเภทที่ 2 โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม

** นักศึกษาทุนประเภทที่ 2 หากได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม เกินกว่า 3.00 อาจได้รับการพิจารณาให้รับทุนประเภทที่ 1

หมายเหตุ ผู้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยกิตปกติตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่ศึกษา