รับตรง โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ มธ. 56

 
UploadImage

โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556


คุณสมบัติ
 
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ เน้นวิทย์-คณิตฯ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50  หรือ
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ เน้นวิทย์ – คณิตฯ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

เงื่อนไขการสมัคร
 
ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนต้นสังกัด พร้อมทั้งสำเนาเอกสารแสดงผลการสอบมาตรฐานอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 
1.  คะแนน SMART-I ประกอบด้วย 
        - ความสามารถด้านคณิตศาสตร์                                                 
        - ความสามารถด้านการอ่าน                               
        - ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                  
        - ความสามารถด้านความรู้รอบตัว
 
 
หรือ
 
2.  คะแนนทดสอบมาตรฐานที่จัดสอบโดคสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกอบด้วย
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องยื่นคะแนน O-NET และ/หรือ GAT + PAT 1 + PAT 3
สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ม. 6 ต้องยื่นคะแนน               GAT + PAT 1 + PAT 3
 
หรือ
3.  คะแนนทดสอบมาตรฐาน SAT (Scholastic Aptitude Test) 
 
       -  (SAT I) Scholastic Assessment Test
       -  (SAT II) SAT Subject Tests


กำหนดการ
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร (พฤ.) 1 พ.ย.55 - (พฤ.) 31 ม.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
และสถานที่สอบ (ทางเว็ปไซต์
http://www.ebm.engr.tu.ac.th)
(อ.) 5 ก.พ. 56
สอบ Aptitude test
Abtitude test (13.00 - 15.00น.)
(จ.) 11 ก.พ. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์และสถานที่สอบ
(ทางเว็ปไซต์ http://www.ebm.engr.tu.ac.th)
(พฤ.) 14 ก.พ.56
สอบสัมภาษณ์ (09.00-12.00 น.) (จ.) 18 ก.พ.56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็ปไซต์
www.ebm.engr.tu.ac.th
(พ.) 20 ก.พ.์ 56
กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา* (พ.) 20 - (จ.) 25 ก.พ.56