รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บางมด 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา โครงการ Direct Admission
เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2556
เปิดรับสมัคร 9 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2555

◊ กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัคร

◊ เกณฑ์การรับนักศึกษา

◊ เข้าสู่ระบบรับสมัคร

(ผู้สมัครต้องมีผลการเรียน 4-5 ภาคการศึกษา จากโรงเรียนเำพื่อใช้ในการสมัคร)

◊ พิมพ์ใบสมัคร