รับตรง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.กรุงเทพมหานคร

 

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรงโควตา พิเศษของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2556
จำนวนการรับ 10 คน  โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกทม.  2 คน
กลุ่มที่ 2 นักเรียน โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 1 คน
กลุ่มที่ 3 นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตกทม 2 คน
กลุ่มที่ 4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำสังกัด กทม 5 คน
 
รับสมัคร 1-15 กันยายน 2555