ม.เทคโนฯสุรนารี แจกทุนเรียนฟรีเทคโนฯอาหาร-จุลชีวะ-ชีวเวช


UploadImage
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศเปิดคัดเลือกเพื่อมอบทุนการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีอาหาร ด้านอิมัลชัน นมและไอศครีม

ทุนการศึกษานี้มอบสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นทุนเรียนฟรี ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน และทำงานวิจัยด้านอิมัลชัน นมและไอศครีม

คุณสมบัติ

GPAX ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00

เป็นผู้ที่มีความตั้งใจ ขยัน มีความรับผิดชอบ

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ 044-224233, 044-224141

อีเมล thaiudom@sut.ac.th

ทุนการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษา จุลชีววิทยา ชีวเวชศาสตร์

ทุนการศึกษานี้มอบสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเวชศาสตร์ เป็นทุนเรียนฟรี ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน และทำงานวิจัยสารต้านเชื้อจุลินทรีย์

คุณสมบัติ

GPAX ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00

เป็นผู้ที่มีความตั้งใจ ขยัน มีความรับผิดชอบ

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

อ.ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ 044-224282, 044-224187-8