โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ เทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร 56

 
UploadImage

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร  2556


กำหนดการ
รับสมัคร                                                     1 ก.ย. - 31 ต.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์             14 พ.ย. 2555
สอบสัมภาษณ์                                             17 พ.ย. 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                    22 พ.ย. 2555
ยืนยันสิทธิ์                                                  22 - 30 พ.ย. 2555


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.6
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ใช้คะเเนนสอบ GAT/PAT

ค่าสมัคร 500 บาท