มหิดลอินเตอร์ รับตรง 1-16 ตค นี้

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 20 สาขาวิชา ได้แก่

• หลักสูตรศิลปศาสตร์ ได้แก่ สาขาเอเชียอาคเนย์ศึกษา การศึกษาระหว่างประเทศ, การผลิตแอนิเมชั่น, การผลิตภาพยนตร์ การผลิตรายการโทรทัศน์ และหลักสูตรนิเทศศิลป์

• หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ, การเงิน, ระบบสารสนเทศ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด และ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

• หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์

• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยรับสมัครและจัดสอบโทร.0-2441-5090 ต่อ1124, 1327, 1245 หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th ได้ระหว่างวันที่ 1-16 ตุลาคม 2555
แวะที่ www.facebook.com/mahidol.inter

น้องที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 สามารถมาสมัครสอบในครั้งนี้ได้
เอกสารประกอบข่าว :