SIIT ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับป.โท พร้อมมีทุนเรียนวิศวกรรมเคมี

UploadImage

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร (SIIT) ม.ธรรมศาสตร์ เป็น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติด้านวิศวกรรมชั้นนำ แห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และใช้ภาษา
อังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ได้รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษา ดังต่อไปนี้
สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรี วท.บ. สาขาเคมี หรือวัสดุศาตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้ารับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ในระดับปริญญาโท โดยเป็นการเรียนแบบทำวิทยานิพนธ์ ในสาขาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียดงานวิจัย สามารถเลือกงานวิจัยที่สนใจได้ตามหัวข้อ ต่อไปนี้
  1. สังเคราะห์ และศึกษาสมบัติ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ประโยชน์ polylactide และ biocompatible/biodegradable polymers ชนิดอื่น
  2. การปรับปรุงคุณภาพของยางธรรมชาติ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตแบบขึ้นรูปเร็ว (Rapid prototyping)
  3. วัสดุพอลิเมอร์ในงานซ่อม และคงสมบัติของคอนกรีต
  4. การประยุกต์ใช้ Flourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy ในการศึกษาสมบัติของสารประกอบพอลิเมอร์ เชื้อเพลิงฟอสซิล แร่ธาตุ และอัญมณี
การสมัคร หากสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่
http://www.siit.tu.ac.th/graduate_general.htm http://www.siit.tu.ac.th/graduate_general.htm#download
ส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้
ผศ.ดร. ปกรณ์ โอภาประกาสิต (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ภาควิชาการศึกษาร่วมและบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร(SIIT)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศุนย์รังสิต อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12121
อีเมล์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ pakorn@siit.tu.ac.th, pakorno@gmail.com
คุณสมบัติด้านการศึกษา
  1. จบการศึกษาสาขา วิทยาศาสบัณฑิต สาขาเคมี หรือวัสดุศาตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. เกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.00 สำหรับ ป.ตรี เพื่อสมัครเรียนปริญญาโท
  3. พื้นฐานและทักษะในการทำปฏิกิริยาเคมี
  4. เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็ว
คุณสมบัติด้านภาษา
+ ภาษาอังกฤษดีมาก

ติดต่อสอบถาม


pakorn@siit.tu.ac.th
 Contact Telephone :     +66(0) 2986 9009,  2986 9101,  2564 3226 (Ext. 1806)