เปิดแล้ว! MBA วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

UploadImage

ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
วิทยาลัยการจัดการ

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
*******************************************************************************
ด้วยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ  
1.1  การรับสมัคร    
1.1.1  จำหน่ายใบสมัคร อาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป
1.1.2  รับสมัครสอบคัดเลือก (รอบที่ 2) วันนี้เป็นต้นไป – เสาร์ ที่ 15 กันยายน 2555
1.1.3  สอบคัดเลือก
- สอบข้อเขียน  
- สอบสัมภาษณ์ 
อาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2555
เวลา 09.00 – 11.00 น.
เวลา 11.00 - 13.00 น.
1.1.4  ประกาศผลการสอบคัดเลือก พุธ ที่ 19 กันยายน 2555
1.1.5  รายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน พุธ ที่ 19 กันยายน – เสาร์ ที่ 25 กันยายน 2555
1.2  เปิดภาคเรียน  
1.2.1  กลุ่มเรียนภาคค่ำ 1ตุลาคม 2555
1.2.2  กลุ่มเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ 6ตุลาคม 2555

ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก
 
1.  ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

หลักสูตรที่เปิดสอน
 
หลักสูตรปริญญาโท
   M.B.A. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.A. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  วิชาเอก   การเงินการธนาคาร   (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
              การสื่อสารการตลาด M.Ed. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
                  การจัดการพลังงานทดแทน   (การบริหารการศึกษา)
              การจัดการธุรกิจสุขภาพ    
              การจัดการธุรกิจ    
              การตลาด     
              การจัดการทรัพยากรมนุษย์    

หลักสูตรปริญญาโท (ปริญญาโทใบที่ 2)
      M.A. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต M.Ed. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
  (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)   (การบริหารการศึกษา)

กลุ่มเรียน
   
กลุ่มภาษาไทย    :  ทุกวิชาสอนเป็นภาษาไทย ยกเว้น วิชาภาษาอังกฤษ

หลักฐานในการสมัครสอบ
 
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1  ชุดพร้อมลงนามรับรอง
2.  สำเนาใบปริญญาบัตร
หรือ หนังสือรับรอง กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร
1  ชุดพร้อมลงนามรับรอง
3.  สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 1  ชุดพร้อมลงนามรับรอง
4.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง 3  รูป
5.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) 1  ชุดพร้อมลงนามรับรอง

สถานที่รับสมัคร สถานที่สอบคัดเลือก และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 53 อาคารศิวาเทล ชั้น 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 (ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต ตรงข้ามสถานทูตอังกฤษ)
โทรศัพท์0-2655-1100 โทรสาร 0-2655-1146

วิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
กลุ่มเรียนภาษาไทย
     *  การสอบสัมภาษณ์(สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความพร้อมในการเข้าศึกษา)
     *  การสอบข้อเขียน (สอบความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา)
 

UploadImage