กอศ.เผยรื้อหลักสูตรปวช. - ปวส.


UploadImage

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิด เผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ได้ข้อสรุปการพัฒนาหลักสูตร อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภายใต้โครงการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2555 เสร็จแล้วเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ซึ่งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่จะมีความแตกต่าง จากหลักสูตรปี 2546 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันดังนี้ ระดับปวช.โครงสร้างหลักสูตรในหมวดวิชาสามัญในหลักสูตรปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ เป็น หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ กำหนดหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ส่วนหมวดวิชาชีพเดิมเปลี่ยนเป็นหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่อยกิต


          เลขาธิการกอศ. กล่าวต่อว่า ส่วนระดับปวส.โครงสร้างหลักสูตรใหม่จะกำหนดหมวด ทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตมาแทนหมวดวิชาสามัญในหลักสูตรเดิม และยังกำหนดหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิตแทนหมวดวิชาชีพ ซึ่งในระดับปวส.นักศึกษาต้องมีหน่วย กิตในการเรียนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต ทั้งนี้สำหรับโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีสอศ.ได้จัดทำไว้เสร็จแล้ว กำหนดให้นักศึกษาต้องเรียนในหมวดทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

          "หมวดวิชาทักษะวิชาชีพในระดับปวช.และปวส.จะเน้นสมรรถนะในวิชาชีพเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีจุดเน้นที่สำคัญ คือ การเรียนการสอนระบบทวิภาคีโดยให้สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษาพัฒนารายวิชาใหม่ร่วมกับสถานประกอบการ หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระในแต่ละรายละวิชาให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบ อาชีพของแต่ละ ท้องถิ่น" นายชัยพฤกษ์ กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด