ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ Admissions 2556

Admissions เริ่มใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ

ขณะนี้ ปฎิทิน Admissions 2556 ออกมาแล้ว !!

ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง)ประจำปีการศึกษา 2556

กิจกรรม
วัน เดือน ปี
สถานที่
 จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ
4-21 เม.ย 2556
ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค
 รับสมัคร
11-21 เม.ย 2556
ทาง Website: www.cuas.or.th
 ชำระเงินค่าสมัคร
11-23 เม.ย 2556
ชำระผ่านธนาคาร หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
 ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร
12-26 เม.ย 2556
ทาง Website: www.cuas.or.th
 ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
12-26 เม.ย 2556
ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-5155-6
 ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ
และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง
28-30 เม.ย 2556
ทาง Website: www.cuas.or.th
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
9 พ.ค 2556
ทาง Website: www.cuas.or.th
 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
15-17 พ.ค 2556
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
22 พ.ค 2556
ทาง Website: www.cuas.or.th