ม.เกษตรฯ รับน้องม.ปลาย เข้าร่วมค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่9

UploadImage

สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน สโมสร
นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และกลุ่มจัดตั้งสโมสรนิสิตคณะประมง ได้กำหนดจัดทำโครงการ "ค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2555" เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาและ ความต้องการที่แท้จริงในการเลือกคณะที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนได้รับการปลูกฝังทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันในสังคม โดยโครงการจะดาเนินงาน ในระหว่างวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2555

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม “โครงการค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 9”

ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2555

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 , 5 หรือ 6

2. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติต่อร้ายแรง หรือโรคติดต่อใดๆ

3. ผู้ปกครองต้องรับทราบและอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม

เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ( กรอกข้อมูลครบถ้วน )

2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 14 กันยายน 2555 โดยส่งมาที่

สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ต.กำแพงแสน อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73140
(วงเล็บมุมซอง “ค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 9”)

หมายเหตุ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าที่พักสาหรับ 4 คืน 5 วัน จำนวน 450 บาท หลังจากวันประกาศผล

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ให้โอนเข้าเลขที่บัญชี 769 - 241452 – 8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

2. ประกาศผลทาง facebook : Nontri Camp#9 ในวันที่ 24 กันยายน 2555 โดยโครงการเปิดรั้วนนทรีจะส่งหนังสือยืนยันการสมัครและหมายกำหนดการไปให้ผู้ ที่ผ่านการเข้าคัดเลือก

3. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อใน facebook : Nontri Camp#9 หรือ พี่ต๋ง 0897405114 , พี่อีฟ 0859512782 ,พี่น้า 0861756802

4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ “ค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 9” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

5. ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้