รับตรง หลักสูตรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 56

UploadImage


คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ทีกำลังศึกษาในชั้นมัธยม  ศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา 2555หรือ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์ทีกำหนด  มีรายละเอียดดังนี้ 
              1.1หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน ก่อนปี พ.ศ.2545ในหมวดวิชาเลือกเสรีให้รวม 
                      วิชาวิทยาศาสตร์(โครงสร้าง2) 25นก . หรือวิชาวิทยาศาสตร์(โครงสร้าง3) 21  นก .
                      วิชาคณิตศาสตร์ (โครงสร้าง1) 15นก.  วิชาภาษาอังกฤษ 12นก.
              1.2หลักสูตรการศึกษาขั้นพืนฐานพุทธศักราช 2551โดยต้องเรียน
                   1.2.1กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ตำกว่า 22นก.
                   1.2.2กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในรายวิชาพืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ตำกว่า 12นก.
                   1.2.3กลุ่มสาระภาษาอังกฤษในรายวิชาพืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ตำกว่า 8นก.
              1.3หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน  ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์สำหรับหลักสูตร
                   การศึกษาในโรงเรียน สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการ
                   เทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
2.ผ่านการสอบวัดความรู้ฯ GAT, PAT 1 และ PAT 2


กำหนดการ

รับสมัคร                                                17 กันยายน 2555 ถึง15 พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์         6 ธันวาคม 2555
สอบสัมภาษณ์                                       14 ธันวาคม 2555
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา              21 ธันวาคม 2555

 
เอกสารประกอบข่าว :