รับตรง จิตรกรรมประติมากรรมฯ ม.ศิลปากร 56

UploadImage

การสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โดยแบ่งวิธีการรับเป็น 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 การคัดเลือ
1. โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ
 - GPA ในกลุ่มวิชาวาดเส้น ไม่น้อยกว่า B หรือ 3.00
 - รับสมัคร วันที่ 1 - 12 พฤษจิกายน 2555
2. โครงการนักเรียนผู้มีประวิติดีเด่นทางศิลปะ
 - ได้รับรางวัลหรือได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปกรรมระดับเยาวชน หรือเทียบเท่าระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งภายใน 5 ปีย้อนหลัง
 - รับสมัคร วันที่ 20 สิงหาคม - 14 กันยายน 2555

แบบที่ 2 การสอบตรง
รับสมัคร 27 สิงหาคม - 5 ตุลาคม 2555
1. ประเภททั่วไปทุกวิชาเอก
2. ประเภททั่วไปกลุ่มวิชาเอกทฤษฏี
3. ประเภท 8 จังหวัดในภูมิภาคตะวันออก


ที่มา : http://www.psg.su.ac.th/2012/

เอกสารประกอบข่าว :