โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดคัดม.3 รับ 240 ทุนเรียนฟรีม.4

UploadImage

โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จะรับสมัคนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2555 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการ
ศึกษา 2556 จำนวน 240 คน

รับทุนเรียนฟรี

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเรียนฟรี นอกจากนั้นยังได้รับค่าอาหาร และค่าที่พักซึ่งเป็นหอพักในโรงเรียนด้วย

วันที่รับสมัคร

1 - 30 กันยายน 2555

รายละเอียดการรับสมัคร