ม.บูรพา รับสมัครนิสิต ป.โท การจัดการสาธารณะ รุ่นที่ 18

UploadImageวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ศูนย์ศึกษานนทบุรี
กำลังเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท  หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ 1
8          โดยทางวิทยาลัยฯมอบทุนการศึกษาต่อจำนวน 30 ทุน ทุนละ 55,000 บาท

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 ตุลาคม 2555


สามารถดูรายละเอียดได้จาก
http://www.ex-mba.buu.ac.thคุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า
๒.มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการแนบมากับใบสมัครหรือมีธุรกิจส่วนตัว
๓.มีอายุ ๒๒ ปีขึ้นไป  จนถึงวันสมัคร
๔.สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร


หลักฐานประกอบการสมัคร
1. หลักฐานแสดงวุฒิ เช่น ใบปริญญาบัตร  ใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ๑ ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ๑ ชุด
4. รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว ๔ รูป และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร 


วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัคร พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัคร 500บาท ได้ที่      
วันจันทร์-วันศุกร์:   สำนักงานวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์นนทบุรี
                              เวลา 08.30-18.00 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์: สำนักงานวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์นนทบุรี
                              เวลา 08.30-18.00 น.


นอกจากนี้  ท่านที่สนใจสมัครเรียน สามารถดาวน์โหลดใบขอทุนได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
วิทาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี
อีเมล์ gsc_non@hotmail.com
โทร 02-5278703
มือถือ 081-9402357
เอกสารประกอบข่าว :