อาชีวะเปิดป.ตรี 28 หลักสูตรปีหน้า สอศ.โวพร้อม - รอเกณฑ์คัดผู้บริหาร 19 สถาบัน

UploadImage

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิด เผยว่า ในปีการศึกษา 2556 สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติในสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง 28 หลักสูตร หลักสูตรละไม่เกิน 40 คน รวม 1,120 คน ประกอบด้วยหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง การจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้และเครื่องเรือน การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการสำนักงาน การจัดการโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ศิลปกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่างทองหลวง คอมพิวเตอร์กราฟิก ออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ การออกแบบแฟชั่น การจัดการงานคหกรรม เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ


          เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อว่า สอศ.เริ่มประชาสัมพันธ์ภายในให้เด็กอาชีวะทราบแล้วว่าจะเปิดหลักสูตรปริญญา ตรี แต่ยังไม่สามารถเปิดรับสมัครได้ เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาขอให้นำร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติผู้ดำรง ตำแหน่งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกหรือสรรหากรรมการสภาสถาบัน พ.ศ.... และร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ... ที่ สอศ.เสนอยกร่างกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมในบางเรื่อง และให้เสนอกลับไปพิจารณาอีกครั้ง คาดว่าภายใน 2 สัปดาห์ร่างทั้ง 2 ฉบับจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา และนำกลับเข้าครม.มีมติเห็นชอบ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

          "ทั้งนี้ ขอเพียงแค่มีตัวผู้บริหารและคณะกรรมการเท่านั้น คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือช่วงเดือนก.พ.56 จะประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการได้ เพราะในเชิงปฏิบัติเราได้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว" นายชัยพฤกษ์กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด