ระเบียบการรับสมัครรับตรง ม.ขอนแก่น 2556

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556