มจพ.รับเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมมีทุนให้กว่า 100 ทุน

UploadImage

โอกาสดี ๆ สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจในการเรียนต่อระดับสูงขึ้นไปหลังจากจบระดับปริญญาตรีมาแล้ว โดยในระหว่างนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำลังเปิดรับนัก
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก เทอม 2 พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้กว่า 100 ทุน สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคมนี้ ทีมข่าวศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th รายงาน...

หลักสูตรที่เปิดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทุนการศึกษา


เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของนักศึกษา และเพื่อส่งเสริมคุณภาพของงานวิจัย มหาวิทยาลัยจึงจัดสรรทุนอุดหนุนและความช่วยเหลือจำนวนหนึ่งดังนี้

1.ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการวิทยานิพนธ์ ประมาณ 150ทุน / ปี

2.ทุนเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ทั้งในรูปแบบการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

3.การจ้างเป็นผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยวิจัยในภาควิชาต่าง ๆ

4.ทุนเรียนดี

5.ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีฐานะยากจน

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2ปีการศึกษา 2555

วันที่ 25มิถุนายน - 31สิงหาคม 2555           รับสมัครทางไปรษณีย์และทางอินเทอร์เน็ต

วันที่ 25มิถุนายน - 8กันยายน 2555รับสมัคร ณ บัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 14กันยายน 2555     ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ

วันที่ 29กันยายน 2555     สอบข้อเขียน หรือสอบประเมินความสามารถทุกสาขาวิชา

วันที่ 10ตุลาคม 2555        ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนทุกสาขาวิชา

วันที่ 13ตุลาคม - 15ตุลาคม 2555    สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา

วันที่ 26ตุลาคม 2555        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกสาขาวิชา

            ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.kmutnb.ac.th/home.php