มอบ 10 ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนม.ปลายที่ญี่ปุ่น


Mainichi Academic Group ได้จัดโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) หรือโครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทย โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนได้มีการพัฒนาตนเอง รู้จักการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนพัฒนาความคิดเชิงบวก โดยจะได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เป็นตัวแทนเข้าศึกษาใน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น และพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นเวลา 10 เดือน
รายละเอียดทั้งหมด http://www.study-in-japan.com/web/home/index_school_contents.php?contents_id=626