มศว ประกาศเพิ่มสนามสอบตรงอีก 1 แห่ง

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 22 - 23 กันยายน 2555 

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี (สนามที่ 1) และ 
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สนามที่ 2) 

เนื่องจากจำนวนผู้เข้าสอบมีจำนวนมาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
จึงมีมติให้จัดสนามสอบเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง คือ 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็น สนามที่ 3 

รายละเอียดสาขาวิชาและสนามสอบ ตามเอกสารแนบ 

ให้ผู้เข้าสอบเข้าดูผังสนามสอบ อาคารสอบได้ที่ http://admission.swu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2555 และ 

ติดตามวิธีการทำแแบบทดสอบฯ ในวันที่ 7 กันยายน 2555 ได้ที่ http://admission.swu.ac.th
รายละเอียด http://admission.swu.ac.th/data/news/2555/550066.pdf