ชวน ป.1- ม.6 ร่วมแข่งขันโครงการ "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ"


ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ที่จะถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย และโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน


          สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
จัด โครงการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ: เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อปูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเวทีในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง โดยให้ทางโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธมศึกษาส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ละไม่เกิน 5 คน เข้าร่วม สอบแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎฯ ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

สามารถสมัครวันนี้ ถึง 10 ส.ค. 2555 
 

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมประกันชีวิตไทยโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน (สพศ.) สำนักงานทรัพย์สินส่วน พระ มหากษัตริย์ และมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน จัดการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ: เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนทุกระดับชั้น (ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษา ปีที่ 6) จากทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนการสอนด้านเศรษฐศาสตร์ และการจัดการการเงินส่วนบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน


กำหนดการ
28 มิ.ย. – 10 ส.ค. 55               สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน   
17 ส.ค. 55                             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน   
25 ส.ค. 55                              แข่งขันทดสอบความสามารถระดับประถมศึกษา   
26 ส.ค. 55                              แข่งขันทดสอบความสามารถระดับมัธยมศึกษา
 


ติดตามรายละเอียดการแข่งขันและรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sw2.ac.th  http://www.tsi-thailand.org http://www.tlaa.org  www.sufficiencyeconomy.org  http://www.romchatra.com  http://www.obec.go.th www.onartgroup.com/Artwork/SET_Eco_2012.pdf
เอกสารประกอบข่าว :