โพลเผย อาชีพในฝันคนกรุง อยากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว


ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “อาชีพในฝัน”
โดยสำรวจจากประชาชนทั่วกรุงเทพมหานคร  จำนวน 1,247  หน่วยตัวอย่าง ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้
- ร้อยละ 25.92 อยากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด เพราะ รายได้ดีและไม่ต้องเป็นลูกน้องใคร
- ร้อยละ 14.91 อยากเป็นแพทย์ เพราะ รายได้สูง มีเกียรติ และได้ช่วยเหลือผู้อื่น
- ร้อยละ 12.66  เลือกอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เพราะ มีความมั่นคงและสวัสดิการดี
- ร้อยละ 11.68  อยากเป็นครู/อาจารย์ เพราะ ได้สอนหนังสือ ได้ให้วิชาความรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดี
- ร้อยละ 10.33 อาชีพดารา/นักแสดง  เพราะ รายได้ดี และมีชื่อเสียง
อาชีพที่ท่านอยากทำหรืออยากให้ลูกหลานทำมากที่สุด
- เจ้าของธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  เพราะ รายได้ดีและไม่ต้องเป็นลูกน้องใคร 25.92
- แพทย์ เพราะ รายได้สูง มีเกียรติ และมีรายได้สูง 14.91
- รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เพราะ มีความมั่นคงและสวัสดิการดี 12.66
- ครู/อาจารย์ เพราะ ได้สอนหนังสือ ได้ให้วิชาความรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดี 11.68
- ดารา/นักแสดง เพราะ รายได้ดี และอยากมีชื่อเสียง 10.33
- ทหาร เพราะ มีความมั่นคง และได้ปกป้องประเทศชาติและประชาชน 6.24
- ทนายความ/ผู้พิพากษา/อัยการ  เพราะ มีความยุติธรรม และช่วยเหลือผู้อื่น 6.01
- ตำรวจ เพราะ ได้ช่วยเหลือประชาชน และได้จับคนร้าย 5.90
- นักข่าว/ผู้ประกาศข่าว  เพราะ ได้เป็นสื่อกลางในการนำเสนอความสารให้กับประชาชน 3.23
- วิศวกร  เพราะ เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถ และรายได้ดี 3.12

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น