ม.บูรพา ชวนน้อง ม.ปลายร่วมโครงการทดสอบความสามารถ วิทย์- คณิต


UploadImage


โครงการทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SCI-BUU-TEST) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


การรับสมัคร (รับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในเขตภาคตะวันออกและพื้นที่ขยายโครงการพัฒนาชายฝั่งตะวันออก รวม 12 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ สระบุรี ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา)

•    ดาวน์โหลดใบสมัคร ยื่นสมัครและค่าสมัครสอบ (500 บาท) ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางโรงเรียนรวบรวมส่งคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารสิรินธร ในวันและเวลาราชการ หรือ
•    ส่งใบสมัครและธนาณัติค่าสมัครสอบ (500 บาท) มาที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

หมายเหตุ : ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.มหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อผู้รับเงิน นางสุชาดา ไม้งาม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 (ถือ วันประทับตราไปรษณีย์ของวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร/ ** คณะวิทยาศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครสอบไม่กรณีใดๆ )


หลักฐานการสมัคร
•    รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัคร 1 รูป) พร้อมค่าสมัครสอบ 500 บาท


การสอบ (คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ จะใช้ข้อสอบวัดความรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 (เทอมต้น) ในรายวิชาหมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นหลัก)
•    สอบข้อเขียนใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา และวิชาฟิสิกส์ ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ ศูนย์สอบที่นักเรียนได้เลือกไว้ในใบสมัคร

08.30 - 10.00 น.    วิชาคณิตศาสตร์
10.30 - 12.00 น.    วิชาเคมี
13.00 - 14.30 น.    วิชาชีววิทยา
15.00 - 16.30 น.    วิชาฟิสิกส์


สถานที่สอบ

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี    รองรับนักเรียนในเขตจังหวัดชลบุรี และสมุทรปราการ
โรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา    รองรับนักเรียนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และนครนายก
โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง    รองรับนักเรียนในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี    รองรับนักเรียนในเขตจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
•    วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555 (พร้อมแจ้งวิธีการเข้าตรวจสอบรายชื่อ/ พิมพ์ใบสมัครสอบ)
•    ให้นักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และนำมายื่นแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง (ผู้ที่ไม่มีหลักฐานตามข้างต้นมาแสดงในวันสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
•    ผู้สมัครสอบต้องเตรียมเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที


ประกาศผลคะแนนสอบ
•    ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 และจะส่งผลคะแนนรายบุคคลกลับไปยังโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sci.buu.ac.th/SCI_BUUTest/
หรือสอบถามที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.038-103051
ที่มา: http://www.sci.buu.ac.th/