รับตรง เภสัชศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ม.ขอนแก่น 56การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  ประจ าปีการศึกษา  2556   (กลุ่มที่ 1) 

 
คุณสมบัติ :  รับจากนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า


กำหนดการ


UploadImage

ค่าสมัครสอบจำนวน 1 โครงการ                                    700     บาท 
ค่าสมัครสอบจำนวน 2 โครงการ                                    1,200  บาท


ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ  สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โทร. 0-4320-2378, 0-4320-3479 
E-Mail : ancnak@kku.ac.th , pvasana@kku.ac.th   
 
เอกสารประกอบข่าว :