ตามไปดูครูจีน ฝึกทักษะภาษาจีนให้เด็กไทยที่ฉะเชิงเทรา

UploadImage

 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม ด้วยทันตแพทย์หญิงศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ศศิธารา พิชัย
ชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัย Minzu University of China จำนวน ๘ คน โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารจากสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๕  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเิชิงเทรา และคณะครู นักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน  ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

UploadImage

 รมว.ศธ.ได้รับฟังรายงานสรุปและชมการสาธิต การสอนภาษาจีนจากครูผู้ช่วยสอนทั้ง ๘ คน ซึ่งจะไปสอนภาษาจีนในสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้

๑) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา  มีครูอาสาสมัครจำนวน ๕ คน ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของทางสถาบันขงจื่อแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือฮั่นปั้น (Hanban) คือ การสอนประโยคภาษาจีน ๑๐๐ ประโยคภายในเวลา ๖ สัปดาห์ และเปิดสอนพิเศษในคาบที่ ๙ หลังเลิกเรียน สำหรับครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระอื่น รวมทั้งนักเรียนที่มีความสนใจ ซึ่งโรงเรียนได้จัดให้ครูอาสาสมัครสอนในแต่ละระดับชั้นดังนี้

๑.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๘ ห้องๆ ละ ๒ ชั่วโมง รวมเป็นเวลา ๑๖ คาบเรียนต่อสัปดาห์ มีนักเรียนทั้งหมด ๓๒๐ คน

๒.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๘ ห้องๆ ละ ๒ ชั่วโมง รวมเป็นเวลา ๑๖ คาบเรียนต่อสัปดาห์ มีนักเรียนทั้งหมด ๓๒๐ คน

๓.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๔ ห้องๆ ละ ๔ คาบเรียน รวมเป็นเวลา ๑๖ คาบเรียนต่อสัปดาห์ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๘๐ คน

๔.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๔ ห้องๆ ละ ๔ คาบ รวมเป็นเวลา ๑๖ คาบเรียนต่อสัปดาห์ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๘๐ คน

๕.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๔ ห้องๆ ละ ๔ คาบ รวมเป็นเวลา ๑๖ คาบเรียนต่อสัปดาห์ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๘๐ คน


UploadImage

 สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ โรงเรียนรับผิดชอบค่าที่พักและค่าอาหารทั้ง ๓ มื้อของครูทุกคน โดยที่พักจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ครูจำนวน ๓ คน พักห่างจากโรงเรียนเพียง ๔๐๐ เมตร ใกล้กับศาลากลางจังหวัด สามารถเดินเท้าหรือนั่งรถสองแถวมาโรงเรียนได้ และส่วนที่ ๒ ครูจำนวน ๒ คน พักอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนห่างไปเพียง ๒๐๐ เมตรเท่านั้น

 นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดโปรแกรมนำเที่ยวให้กับครูอาสาสมัครในช่วงสุด สัปดาห์ คือ สัปดาห์ที่ ๑ ตลาดบ้านใหม่ อ.แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา สัปดาห์ที่ ๒ สวนจตุจักร กรุงเทพฯ  สัปดาห์ที่ ๓ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ และสัปดาห์สุดท้ายจะไปเที่ยวที่ชายหาดบางแสน สำหรับในวันที่ ๑๐ สิงหาคมนี้ จะจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ East meet West สู่อาเซียน เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับอาหารตะวันออกพบกับอาหารตะวันตก

 ๒) โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีครูอาสาสมัครช่วยสอนภาษาจีน จำนวน ๑ คน ซึ่งจะเริ่มสอนในสัปดาห์หน้า โดยจะให้สอนภาษาจีนให้กับบุคลากรในโรงเรียนสัปดาห์ละ ๒ ครั้งๆ ละ ๒ ชั่วโมง ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา เตรียมการ และสังเกตการณ์ โดยโรงเรียนได้จัดสถานที่พักไว้ใกล้บริเวณศาลากลางจังหวัด พร้อมทั้งมีแผนพาครูอาสาสมัครไปทัศนศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย

๓) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่ง มีครูอาสาสมัครช่วยสอนภาษาจีน จำนวน ๒ คน โดย กศน.ได้จัดการประชุมเพื่อวางแผนการเรียนการสอนภาษาจีน มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องอาหาร ที่พัก และการอำนวยความสะดวก โดยได้แบ่งให้ครูสอนภาษาจีนในแต่ละช่วง คือ ช่วงเช้าให้สอนบุคลากร กศน. นักศึกษา ปวช. และนักเรียนชั้น ม.ต้น ช่วงบ่ายจะพาครูออกไปทำกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่สำหรับที่พักได้จัดสร้าง หอพักไว้แล้ว รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนอน อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ส่วนวันหยุดนั้น กศน.จะหยุดวันจันทร์และอังคาร เนื่องจากการเรียนการสอนของ กศน.ส่วนใหญ่จะเป็นวันเสาร์และอาทิตย์ นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนที่จะนำครูอาสาสมัครไปท่องเที่ยวโดยรอบจังหวัด ฉะเชิงเทราด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น