ม.รังสิตประกวดกลอนสดชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


 UploadImage

สาขา วิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ 8  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555  และเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

            ทั้งนี้ มีการแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ การประกวดกลอนสด ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดคัดลายมือ ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดอ่านออกเสียง ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดบทร้อยกรอง ประเภทประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 เพื่อสนับสนุนงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม เพื่อธำรง รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาวรรณศิลป์ และเพื่อส่งเสริมเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยในรูปแบบ การเขียนบทร้อยกรอง การคัดลายมือ และการอ่านออกเสียง

            สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 โดยสามารถส่งรายชื่อเข้าประกวดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต โทร.  08-4667-0882 หรือ อีเมล์ peephan@ymail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น