มธ. รับสมัคร นศ. ป.ตรี รับทุนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น

งาน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่ Fukuoka Women’s University ประเทศญี่ปุ่น          ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการเสนอชื่อสมัครทุน จำนวน 2 ทุน โดย Fukuoka Women’s University จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน 80,000 เยน/เดือน ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน และค่าที่พัก สำหรับไปศึกษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 -31 มีนาคม 2556 หรือ 1 ปีการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 สิงหาคม 2556

          ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครผ่านคณะต้นสังกัดไปยังรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ตึกโดม ชั้น 2 มธ. ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-3022, 3024