รับตรง ทั่วประเทศ ม.เกษตร สกลนคร 56

UploadImage

ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โควตารับตรงทั่วประเทศ

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/images/per2.jpg
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/images/per2.jpg
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/images/per2.jpg
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โครงการแผนการเรียนสามปีครึ่ง

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/images/per2.jpg
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/images/per2.jpg
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      -เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 หรือ 
      - เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 หรือ 

สําหรับผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.50ให้ส่งหลักฐานการสมัครเพิ่มเติมดังนี้ 
 
        1.  หนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา/สําเนาเกียรติบัตร/ สําเนาประกาศนียบัตรหรือ 
        2.  หนังสือรับรองความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา/สําเนาเกียรติบัตร/ สําเนาประกาศนียบัตรหรือ 
        3.  หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ 
        4.  หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรับรองผู้ปกครองประกอบ อาชีพเกษตรกรรม
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร) หรือ 
        5. หนังสือรับรองความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์จากสถานศึกษา/สําเนาเกียรติ บัตร/ สําเนาประกาศนียบัตร
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ 
        6. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาสําเนาเกียรติบัตร/สําเนาประกาศนียบัตรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ เยาวชนเอเอฟเอสหรือ
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ 
        7. หนังสือรับรองด้านคุณความดี หรือช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะ 
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ 
        8. สําหรับผู้สมัครที่ผู้ปกครองประกอบธุรกิจให้ส่งหลักฐานที่ระบุถึงประเภทและธุรกิจที่ผู้ปกครอง ประกอบธุรกิจ(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ)