เตรียมพร้อมสอบตรง โควตา มจพ. 2556

UploadImage

ช่วงเวลานี้ น้อง ๆ ที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยการเปิดรับสมัครของ "มจพ." หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหรือ ก็คงต้องเตรียมตัวกันให้เต็มที่ เพราะตอนนี้มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดรับ
โครงการแรกคือ "โควตาเรียนดี - พื้นที่" กันแล้ว ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ 16 กรกฎาคม ไปจนถึง 17 สิงหาคมนี้

ส่วนในระบบอื่น ๆ นั้นมจพ.ก็ได้ออกกำหนดการคร่าว ๆ มาแล้ว โดยสรุปว่า ในปีการศึกษา 2556 นั้นจะมีการรับทั้งหมด 3 ระบบ คือ รับตรง โควตา และแอดมิสชั่นส์กลาง

ในแต่ละระบบมีรายละเอียดและกำหนดการอย่างไร รีบศึกษาแล้วเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีแล้วจะมีชัยในที่สุดครับน้อง ๆ ทั้งหลาย...

ระบบรับตรง

การรับตรงเป็นการรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครเอง โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มีโครงการที่เปิดรับดังนี้

1. การรับตรงสอบข้อเขียน เปิดรับสมัครทั้งโครงการปกติ และโครงการสมทบพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และปวส. (สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิ ม.6 จะเปิดรับตรงเป็นบางสาขาวิชาเท่านั้น ให้ผู้สมัครตรวจสอบจาก ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่) เปิดรับสมัครประมาณกลางเดือน ธันวาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

2. การรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT เปิดรับสมัครโครงการปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ม.6 เปิดรับสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายน

3. การรับโครงการสมทบพิเศษ เปิดรับสมัครทั้งโครงการปกติ และโครงการสมทบพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. เฉพาะผู้ที่่่่่ีมีผลคะแนนการสอบ O-NET/GAT/PAT และรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เปิดรับสมัครประมาณปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม

* ให้ตรวจสอบข้อมูลที่แน่นอนจากระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาที่รับ

ระบบโควตา

การรับโควตา เป็นการรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครเอง โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ และการรับสมัครที่ดำเนินการโดยคณะ/วิทยาลัย มีโครงการที่เปิดรับดังนี้

1. การรับนักศึกษาผู้ที่มีคุณธรรมความดีเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษเปิดรับสมัครโครงการปกติ รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึกษาระดับ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.และปริญญาตรี (ปริญญาโท รับเฉพาะความสามารถพิเศษทางกีฬา-ศิลปวัฒนธรรม) เปิดรับสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายน

2. การรับโควตาเรียน โควตาพื้นที่ และโควตาโรงเรียนเครือข่าย ของคณะ/วิทยาลัยเปิดรับสมัครประมาณเดือนกรกฎาคม (ติดต่อขอทราบรายละเอียดโดยตรงที่คณะ/วิทยาลัย)

* ให้ตรวจสอบข้อมูลที่แน่นอนจากระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาที่รับ

ระบบกลาง Admissions

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบ
O-NET/GAT/PAT ให้ดูรายละเอียด และกำหนดการต่างๆ ตามที่
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) กำหนด