มจพ.เปิดรับตรงโควตาเรียนดี - พื้นที่ เริ่ม 16 ก.ค.นี้

UploadImage

เริ่ม แล้ว การรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหรือ โดยโครงการแรกที่ประกาศก็คือ การรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี/พื้นที่ ซึ่งเน้นย้ำให้น้อง ๆ ผู้สนใจ
สมัครเข้าศึกษาตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติการศึกษา และข้อมูลการรับสมัครของคณะที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา ก่อนทำการสมัครนะครับ...

โครงการนี้จะเปิดรับสมัคร ระหว่าง

วันที่ 16 กรกฎาคม ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555

โดยให้สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

**ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติการศึกษา และข้อมูลการรับสมัครของคณะที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา ก่อนทำการสมัคร


ดูข้อมูลการรับสมัคร


1. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (เรียนที่วิทยาเขตปราจีนบุรี)


รับสมัครผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 ปวช. และปวส.


2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เรียนที่วิทยาเขตปราจีนบุรี)

รับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6


3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เรียนที่ กรุงเทพมหานคร)

รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ปวช.และปวส.

ข้อมูลการรับสมัครอื่น ๆ