Update เพิ่มเติม!!! รับตรง 56 จุฬาฯ อีก 5 โครงการ

ประกาศ การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2556จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


Update เพิ่มเติม อีก 5 โครงการ
 
- โครงการรับตรง(แบบพิเศษ) คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาสเปน
                           สมัครได้ทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว เกรดขั้นต่ำ 3.50 (ม.6 ใช้ 4 เทอม, เด็กซิ่ว 6 เทอม)
    
-โครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์
                         สมัครได้เฉพาะ ม.6 และมีเกรดตามที่กำหนด 
 
- โครงการจุฬาชนบท
                         สมัครได้เฉพาะ ม.6 และอยู่ในเขตจังหวัดที่กำหนด 
 
- รับตรง(พิเศษ) คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา
                         สมัครได้ ม.6 และเด็กซิ่ว เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00 (ม.6 ใช้ 4 เทอม, เด็กซิ่ว 6 เทอม)
     
- รับตรง(พิเศษ) คณะครุศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
                         สมัครได้ทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00 (ม.6 ใช้ 4 เทอม, เด็กซิ่ว 6 เทอม)