ม.เกษตร เปิดรับนักศึกษา ป.โท ส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร


          คณะเกษตรฯ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสาหรับผู้ บริหาร (Executive Agricultural
Extension Program – ExAE Program) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (รุ่นที่ 8) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.- 3 ส.ค. 55


          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานโครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสาหรับผู้บริหาร(ExAE Program) เลขที่ 50 ชั้น 4 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


โทรศัพท์0-2579-1025, 0-2942-8456 โทรสาร 0-2561-3477
e-mail: pamaie@hotmail.com
http://www.aec.agr.ku.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ http://www.agr.ku.ac.th/agr2/file/exae.pdf