ไทย-มาเลย์ สตาร์ตเทียบโอนหน่วยกิตมหา'ลัยกลุ่มอาเชียน


นายเอนก เพิ่มเสนีย์วงศ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิด เผยว่า จากการที่ตน และคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ รวมถึงผู้บริหารซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในเชิงนโยบายการศึกษาของไทย ได้เดินทางมาหารือด้านการศึกษาร่วม
กับผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ แห่งชาติฝรั่งเศส ที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส ทำให้เห็นแนวทางที่จะนำไปปรับใช้กับระบบอุดมศึกษาไทย โดยที่ผ่านมาฝรั่งเศส จัดให้มีระบบการเทียบโอน และการนับหน่วยกิตสะสมของ ยุโรป เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายถ่ายโอนนักศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกกว่า 20 ประเทศ ให้มีภาคผนวกสำหรับใบปริญญา เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถเทียบเคียงความรู้จากใบปริญญา ที่ผู้เรียนได้รับจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และสร้างความผสมกลมกลืนในมาตรฐานการเรียนของประชากรยุโรป อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของระบบการศึกษายุโรปกับ ส่วนอื่นๆ ของโลก ดังนั้นประเทศไทย น่าจะนำรูปแบบดังกล่าวมาปรับใช้ในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี 2558
     "เราสามารถนำรูปแบบดังกล่าวมาปรับใช้ในอาเซียนได้ โดยเริ่มต้นจากระดับผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สามารถหารือในเชิงนโยบายกับผู้บริหารของประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน หรือมีรูปแบบเดียวกัน โดยนักศึกษาสามารถเคลื่อนย้ายถ่ายเท และทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานเสรีในอนาคต ทั้งนี้ สกศ.อาจจะต้องติดต่อกับสภาการศึกษาของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน เพื่อหารือในเรื่องการสร้างระบบการศึกษาให้เป็นระบบเดียวกัน และมีการวัดระดับมาตรฐานการศึกษาระหว่างกันได้ โดยในเดือน ส.ค.นี้ จะมีการประชุมกับสภาการศึกษาของประเทศมาเลเซีย และจะหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาหารือ ซึ่งไทยและมาเลเซียอาจจะเป็น 2 ประเทศเริ่มต้นที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้และขยายไปยังประเทศต่างๆ ในอาเซียนต่อไป ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ปีในการสร้างความเป็นปึกแผ่นด้านการศึกษา"นายเอนก กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น