สกอ.ประกาศสาขาที่เป็นความต้องการหลัก-ชัดเจนของการผลิตกำลังคน

 UploadImage

      สำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา เปิดเผยรายชื่อสาขาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน เพื่อให้นักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ศึกษา ข้อมูลสาขาวิชาต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจทำการกู้ยืม

ประกอบด้วย สาขาวิชาตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

สาขาวิชาในโครงการผลิตครูมืออาชีพ

สาขาวิชาที่ปรากฏในมาตรฐานคุณวุฒิตามกรอบ TQFตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชา


ระเบียบ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วย การดำเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555