รับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556


เพื่อให้ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ มจธ. ได้เตรียมความพร้อม ในเรื่องของเกณฑ์การรับสมัคร จึงขอประกาศกำหนดการและเกณฑ์การรัับสมัครของโครงการ ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้

โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี

>> เปิดระบบรับสมัคร วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 <<
Download กำหนดการ โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี
Download เกณฑ์การรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี

โครงการคัดเลือกตรง ความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกล้า

>> เปิดระบบรับสมัคร วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 <<
Download กำหนดการ โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกล้า
Download เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติในการรับทุน โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกล้า

โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT

>> เปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 <<
Download กำหนดการ โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT
Download เกณฑ์การรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT
หมายเหตุ
ผู้สมัครที่สนใจสมัครโครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ทั้งวุฒิ ม.6 และ ปวช. ต้องสอบ GAT/PAT ตามเกณฑ์ที่ คณะ/ภาควิชา กำหนด
  • สทศ. เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT : วันจันทร์ที่ 2 – วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555
  • สอบ GAT/PAT : วันเสาร์ที่ 6 – วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555
  • ประกาศผลสอบ GAT/PAT : วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555

โครงการ Direct Admission
เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

>> เปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 <<
Download กำหนดการ โครงการ Direct Admission เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
Download เกณฑ์การรับสมัคร โครงการ Direct Admission เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ