ยิ่งสูงยิ่งหนาว ! จบมหาวิทยาลัยเตะฝุ่น1.5แสนคน


รายงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการสำรวจภาวะการมีงานทำของคนไทยในเดือน
พฤษภาคม 2555 พบว่าในจำนวนประชากรผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 54.45 ล้านคน มีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 39.01 ล้านคน แยกเป็นผู้ที่มีงานทำจำนวน 38.27 ล้านคน ผู้ว่างงาน 359,000 คน และผู้ที่รอฤดูกาล 379,000 คน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานมีจำนวน 15.44 ล้านคน ได้แก่แม่บ้าน นักเรียน และคนชรา
 
สำหรับ ผู้ว่างงานในเดือนพฤษภาคม 2555 จำนวน 359,000 คนนั้น คิดเป็นอัตราการว่างงานที่ 0.9% และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 มีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 155,000 คน ขณะที่เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2555 มีผู้ว่างงานลดลง 18,000 คน และเมื่อแยกตามประสบการณ์ทำงานพบว่าในจำนวนผู้ว่างงาน 359,000 คน เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนจำนวน 157,000 คน
 
ทั้ง นี้ เมื่อแยกผู้ว่างงานตามระดับการศึกษาพบว่า เป็นผู้ว่างงานที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษามากที่สุด 152,000 คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 84,000 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 49,000 คน ระดับประถมศึกษา 48,000 คน และผู้ที่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาจำนวน 26,000 คน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 มีจำนวนผู้ว่างงานที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นสูงสุด 77,000 คน รองลงมาเป็นผู้ว่างงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้น 55,000 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น 14,000 คน และผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 12,000 คน ส่วนผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาลดลง 3,000 คน
 
Credit   http://www.matichon.co.th/