คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครนักศึกษา

           มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์   วิทยาเขตตรัง    มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาใน   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ  “สถาภูมิ (STABHUMI)” ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นโครงการรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียน และ คะแนนรายวิชา
ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( PAT4 )  อยู่ในเกณฑ์ดี มีความวนทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคเพื่อเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยไม่ต้องผ่านระบบการคัดเลือกที่จัดโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยมีคุณสมบัติดังนี้
  • ต้อง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการศึกษาที่ เน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สายวิทยาศาสตร์)
  • ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Gpax) จำนวน 6 ภาคการศึกษา  2.50
  • ระดับ คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนสอบรายวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4)
  • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัครโครงการ (ตามแบบฟอร์มของวิทยาเขตตรัง สามารถสั่งพิมพ์ได้ทาง http://www.trang.psu.ac.th)
2. สำเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
4. ใบรายงานผลคะแนนการทดสอบวัดความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4)
            5. หลักฐานใบโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 100 บาท โดยสามารถชำระ โอนเงินผ่านธนาคาร ดังนี้
                   - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง
                       ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
                      บัญชีออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 512-2461-962   หรือ
                   - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาตรัง
                        ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
                      บัญชีออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 903-182130-6
               
        รับจำนวนนจำกัดเพียง 30 คน สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสัมครสามารถสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.trang.psu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 075-201712 ,075-201726 ในวันและเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น