มจพ. รับตรงโครงการสมทบพิเศษอีกหลายคณะ

UploadImage

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 2-3 ปี  ประจำปีการศึกษา 2555 
โดยมีรายละเอียดดังนี้    

          ระดับปริญญาตรี 4 ปี  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET/GAT/PAT/V-NET เข้าศึกษาต่อในคณะ/วิทยาลัยต่างๆ ดังนี้

 1. มจพ. กรุงเทพมหานคร
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์           
- คณะวิศวกรรมศาสตร์          
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
          
2. มจพ. ปราจีนบุรี
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

3. มจพ. วิทยาเขตระยอง
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์          
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
        
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรต่อเนื่อง 2-3 ปี  รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. เข้าศึกษาในคณะ ดังนี้

1. มจพ. กรุงเทพมหานคร
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ต้องเป็นผู้ประกอบการ ผู้บริหารหรือผู้มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2554)

2. มจพ. ปราจีนบุรี
 -  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

          ระเบียบการสมัคร

1. Download และสืบค้นข้อมูลการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

2. ซื้อระเบียบการรับสมัคร ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม.

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

          การสมัคร
          1. สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่  http://www.admission.kmutnb.ac.th

          2. มาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสมัครที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร  TGGS

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยรับสมัครนักศึกษาใหม่

โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1626, 1627

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น